ارتباط با ما

با ما صحبت کنید

به ما ایمیل ارسال کنید

آدرس محل کار ما

ایران – تهران – شهرک رنگ ها

پرسش های متداول

جواب سوالات خود را اینجا بیابید

آیا نقاشی مکان های عمومی مثل مدارس و .. را هم انجام میدهید ؟

بله رنگ امیزی کلیه مکانها را انجام میدهیم و دارای یک تیم چند نفره هستیم که به کار سرعت می بخشد . 

یک سوال دلخواه را اینجا وارد نمایید ؟

جواب سوال رو هم اینجا وارد نمایید . 

یک سوال دلخواه را اینجا وارد نمایید ؟

جواب سوال رو هم اینجا وارد نمایید . 

یک سوال دلخواه را اینجا وارد نمایید ؟

جواب سوال رو هم اینجا وارد نمایید . 

یک سوال دلخواه را اینجا وارد نمایید ؟

جواب سوال رو هم اینجا وارد نمایید . 

آیا رنگ مورد نظر را خودمان باید خریداری کنیم ؟

اجباری وجود ندارد می توانید خودتان خریداری کنید یا خریداری را بر عهده ما بگذارید .

یک سوال دلخواه را اینجا وارد نمایید ؟

جواب سوال رو هم اینجا وارد نمایید . 

یک سوال دلخواه را اینجا وارد نمایید ؟

جواب سوال رو هم اینجا وارد نمایید . 

یک سوال دلخواه را اینجا وارد نمایید ؟

جواب سوال رو هم اینجا وارد نمایید . 

یک سوال دلخواه را اینجا وارد نمایید ؟

جواب سوال رو هم اینجا وارد نمایید . 

زیبایی را به محیط خود ببخشید

نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان خود را به ما بسپارید !

یا تماس بگیرید: 0913123456789

پین کردن این در Pinterest